• Pro školy

  Přednášky a supervizní setkání

  Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

  Seminář s rozsahem 8 vyučovacích hodin je zaměřen na vyvození představy přirozených čísel včetně 0 a numerických operací. Metodika využívá modelování mentální činnosti s využitím dřevěných hranolů a sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000

  Důraz je kladen na systematickou, strukturovanou a multisenzoriálně vedenou pedagogickou intervenci (metoda S-M-S).

  Dítě pracuje v etapách za použití pomůcek, především hranolů a papírové sítě.

  Metodika je vhodná pro děti, které si z nejrůznějších důvodů v průběhu i několika let školní docházky nevytvořily představu desítkové soustavy. Neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle a vlivem toho využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nejsou schopny řešit komplexní aritmetické úlohy (slovní úlohy). Posléze se pak nemohou plnohodnotně zapojit do výuky a časem selhávají. Ve výsledku nezvládají zvyšující se objem učiva – nechápou souvislosti. Později mohou být ohroženy i rezignací na školní výuku.