• Předškolní věk

  Podpora školní připravenosti pro čtení, psaní a počítání

  Půjdeme do školy

  Blíží se nástup do školy. Je dítě připraveno na čtení, psaní a počítání?

  Nabízím individualizované speciálně pedagogické vyšetření se zaměřením na zmapování těch silných a slabých oblastí dítěte, které jsou zodpovědné za úspěšný rozvoj čtení, psaní a počítání. Pro vhodné a efektivní zacílení péče je přínosné poskytnout informace i z dalších odborných pracovišť (logopeda, PPP, MŠ, psychiatra, psychologa, foniatra, neurologa apod.), pokud jsou k dispozici. Výstupem je podpůrný program vytvořený na míru dítěti. Jeho následné uskutečňování vychází ze zájmu rodičů. Někdy je zřejmé, že dítě bude potřebovat výukovou podporu již od začátku školní docházky a někdy se jedná „pouze“ o potřebu ujištění, že vše se vyvíjí, jak má. Rozvoji dovedností počítání, čtení i psaní můžeme jít „naproti“, aby se případně v budoucnu nerozvinul zbytečně větší problém. Důvěrné informace jsou chráněny.

  Co můžete očekávat?

  První setkání

  První setkání trvá zhruba 2 až 2 ½ hodiny: rozhovor s dítětem a rodičem + vlastní diagnostika + rozbor výsledků s rodičem + návrh péče + první intervence. Další konzultace probíhají v měsíčních až dvouměsíčních intervalech už jen po 50-60minutách. Projdeme, co se dařilo, nedařilo; navrhnu a společně vyzkoušíme další postup. Zodpovím dotazy, probereme případné pochybnosti. Nezbytná je přítomnost toho, kdo s dítětem cvičí. Nutná je souhra a spolupráce všech zúčastněných.

  Z čeho vycházím, co používám

  S využitím svých bohatých praktických zkušeností s prací s předškolními dětmi i dětmi s obtížemi ve čtení a psaní na počátku školní docházky vycházím i ze současného vědecky ověřeného fonologického přístupu, kdy příčinou obtíží je oslabení sluchového vnímání a souvisejících funkcí. Zkontroluji předmatematické představy, zda se vyvíjí očekávaně. Zmapuji tedy jednotlivé dovednosti, které jsou zodpovědné za úspěšné čtení, psaní a počítání a navrhnu podpůrný program. Ten obsahuje cílené aktivity pro oslabené dovednosti, vychází z individuálních potřeb dítěte i organizačních možností rodiče. Ideálně může být tento program sestaven na míru i s využitím online aplikace Včelka. Předmatematické představy podpoříme systematicky s využitím multisenzoriálního přístupu a strukturovaně; tedy systém, struktura a maximum názoru, aby dítě bylo připraveno na budoucí radostné objevování matematiky.

  Co můžeme společně očekávat?

  Vysvětlím vše potřebné a navrhnu postupy. Ráda bych, aby mí klienti (děti i jejich rodiče) svým potřebám rozuměli, věděli proč, co a jak děláme, co je cílem aktivit. Spolupracující rodiče a dítě si tak podporu, tedy i počet konzultací, mohou aktivně řídit sami. Rodičům dávám k dispozici své vědomosti, zkušenosti. Podmínkou úspěchu je pravidelné cílené domácí procvičování individuálně sestavených úkolů (15-20 min). Následně společně přizpůsobujeme postupy a cvičení. Čím bude spolupráce intenzivnější, tím dříve se projeví výsledky, samozřejmě v závislosti na individuálních předpokladech a možnostech dítěte. Naši spolupráci budeme postupně rozvolňovat, až mou podporu nebudete potřebovat. Vše potřebné budete znát. Ideálním cílem je, aby čtení, psaní i počítání byly jednou pro dítě radostné aktivity a jejich úroveň vytvořila přirozený pevný základ, na kterém může celoživotně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a kompetence, samozřejmě v kontextu jeho individuálních možností.

  Začátek školní docházky