• Školní věk

  Podpora čtení a psaní

  Problémy se čtením

  Projevy: Čtení a psaní se u dítěte rozvíjí pomaleji z nejrůznějších důvodů.

  Na základě speciálně pedagogické diagnostiky budou vyhodnoceny rizikové oblasti (např. oslabení v individuálních předpokladech pro čtení u dítěte) i vnější okolnosti (např. pro dítě nevhodně zvolená metoda výuky čtení), které mohou být podkladem obtíží. Pro vhodné a efektivní zacílení péče je přínosné poskytnout informace i z dalších odborných pracovišť (logopeda, PPP, školy, psychiatra, psychologa, foniatra, neurologa apod.), pokud jsou k dispozici. Na základě rozboru projevů obtíží a jejich příčin bude navržen komplexní program pro jejich úpravu, který bude přesně cílený na potřeby dítěte a rodiny. Péči nabízím nejen dětem, u kterých se jedná teprve o riziko rozvoje specifických poruch učení ve smyslu dyslexie, dysortografie; dětem, u kterých se jedná již o rozvinuté projevy dyslexie, dysortografie, ale i dětem, které se svým čtením nejsou spokojené a to jim brání prožívat radost s knihou a při psaní textů. Důvěrné informace jsou chráněny.

  Co můžete očekávat?

  První setkání

  První setkání trvá zhruba 3 hodiny: rozhovor s dítětem a rodičem + vlastní diagnostika + rozbor výsledků s rodičem + návrh péče + první intervence. Prosím, pokud máte k dispozici, přineste si s sebou školní sešity z českého jazyka, prvouky, vlastivědy, dějepisu; školní diktáty, domácí sešity, pracovní sešity. Další konzultace probíhají v měsíčních intervalech už jen po 50-60minutách. Projdeme, co se dařilo, nedařilo; navrhnu a společně vyzkoušíme další postup. Zodpovím dotazy, probereme případné pochybnosti. Nezbytná je přítomnost toho, kdo s dítětem cvičí. Nutná je souhra a spolupráce všech zúčastněných.

  Z čeho vycházím, co používám

  S využitím svých bohatých praktických zkušeností s prací s dětmi s obtížemi ve čtení a psaní vycházím i ze současného vědecky ověřeného fonologického přístupu, kdy příčinou obtíží je oslabení sluchového vnímání a souvisejících funkcí. Zmapuji jednotlivé dovednosti, které jsou zodpovědné za úspěšné čtení a psaní a navrhnu podpůrný program. Ten obsahuje cílené aktivity pro oslabené dovednosti, vychází z individuálních potřeb dítěte i organizačních možností rodiče. Ideálně může být tento program sestaven na míru s využitím online aplikace Včelka.

  Co můžeme společně očekávat?

  Vysvětlím vše potřebné a navrhnu postupy. Ráda bych, aby mí klienti (děti, jejich rodiče i studenti) svému problému porozuměli, věděli proč, co a jak děláme, co je cílem aktivit. Spolupracující rodiče a dítě si tak podporu, tedy i počet konzultací, mohou aktivně řídit sami. Rodičům dávám k dispozici své vědomosti, zkušenosti i materiály. Podmínkou úspěchu je pravidelné (ideálně) každodenní cílené procvičování individuálně sestavených úkolů (15-20 min). Postupně společně přizpůsobujeme výukové postupy. Čím bude spolupráce intenzivnější, tím dříve se projeví úspěchy, samozřejmě v závislosti na rozumových předpokladech dítěte i výukovém vedení ve škole. Naši spolupráci budeme postupně rozvolňovat, až mou podporu nebudete potřebovat. Rodič se stává odborníkem a rozumí problému svého dítěte. Ideálním cílem je, aby se čtení a psaní stalo pro dítě zdrojem radosti, uspokojení a motorem dalšího vzdělávání, samozřejmě v kontextu jeho individuálních možností.

  Náprava čtení