• Školní věk

  Podpora rozvoje matematických představ

  Čísla ve zmatku

  Projevy: Matematické představy se u dítěte rozvíjí pomaleji z nejrůznějších důvodů. Selhává v početních operacích. Dítěti se dlouhodobě nedaří zvládat školní učivo i přes časté procvičování.

  Na základě individualizované diagnostiky početních představ, vědomostí a dovedností zjistím oblasti, které jsou podkladem výukových obtíží. Jejich příčiny mohou být však různé. Pro vhodné a efektivní zacílení péče je přínosné poskytnout informace i z dalších odborných pracovišť (logopeda, PPP, školy, psychiatra, psychologa, foniatra, neurologa apod.), pokud jsou k dispozici. Na základě rozboru obtíží a jejich příčin bude sestaven individualizovaný podpůrný program, jehož cílem je úprava obtíží - navození představy a později i automatizace číselné řady, desítkové soustavy, početních operací sčítání, odčítání, násobení a dělení včetně jejich aplikací (slovních úloh). Nabízím efektivní cestu – výukovou metodu, při které je však podmínkou úspěchu každodenní provádění doporučovaných cvičení. Následují pravidelné konzultace 50-60 minutové v měsíčních intervalech. Důvěrné informace jsou chráněny.

  Co můžete očekávat?

  První setkání

  První setkání trvá zhruba 3 hodiny: rozhovor s dítětem a rodičem + vlastní diagnostika + rozbor výsledků s rodičem + návrh péče + první intervence. Další konzultace probíhají v měsíčních intervalech už jen po 50-60minutách. Projdeme, co se dařilo, nedařilo; navrhnu a společně vyzkoušíme další postup. Zodpovím dotazy, probereme případné pochybnosti. Nezbytná je přítomnost toho, kdo s dítětem cvičí, tedy i například prarodiče. Nutná je souhra a spolupráce všech zúčastněných.

  Z čeho vycházím, co používám

  S využitím svých bohatých praktických zkušeností s prací s dětmi s obtížemi v matematice (odhadem 800 klientů), jejich rodiči a studia využívám Systematický, Multisenzoriální a Strukturovaný přístup (zkráceně metodu S-M-S) na podporu rozvoje číselných představ, porozumění desítkové soustavě, početním operacím sčítání, odčítání, násobení a dělení. Cílem je samozřejmě jejich použití v reálném světě, tedy porozumění slovním úlohám. Při práci využívám dřevěné hranoly, schematické sítě s uspořádáním čísel, ovšem bez jejich číselného vyjádření. Díky tomuto si pak dítě časem vytváří strukturovanou mentální představu čísel. Cílem je automatizace představ a jejich následné pohotové používání podle možností klienta.

  Co můžeme společně očekávat?

  Vysvětlím vše potřebné a navrhnu postupy. Ráda bych, aby mí klienti (děti, jejich rodiče i studenti) svému problému porozuměli, věděli proč, co a jak děláme, co je cílem aktivit. Spolupracující rodiče a dítě si tak podporu, tedy i počet konzultací, mohou aktivně řídit sami. Rodičům dávám k dispozici své know-how. Podmínkou úspěchu je pravidelné (ideálně) každodenní cílené procvičování zadaných úkolů (15-20 min). Postupně budeme společně přizpůsobovat výukové postupy. Čím bude spolupráce intenzivnější, tím dříve se projeví úspěchy, samozřejmě v závislosti na rozumových předpokladech dítěte i výukovém vedení ve škole. Naši spolupráci budeme postupně rozvolňovat, až mou podporu nebudete potřebovat. Rodič se stává odborníkem a porozumí problému svého dítěte. Ideálním cílem je, aby počítání bylo pro dítě přirozenou aktivitou, nevyčerpávalo ho a ono se tak mohlo soustředit na „vyšší matematiku“ a její použití v praktickém životě. Řešení matematických problémů dítěti začne přinášet radost, uspokojení a stane se motorem dalšího vzdělávání, samozřejmě v kontextu jeho individuálních možností.

  Seřazená čísla