• Studenti a dospělí

  Podpora čtenářských dovedností

  Problémy se čtením

  Projevy: Čtení vás limituje svou pomalostí ve studiu nebo v životě.

  Po provedení cílené diagnostiky Vašich čtenářských dovedností a rozhovoru si vyjasníme problém a souvislosti. Navrhnu vám postup, jak obtíže upravit. Pro vhodné a efektivní zacílení péče je přínosné poskytnout informace i z dalších odborných pracovišť (logopeda, PPP, školy, psychiatra, psychologa, foniatra, neurologa apod.), pokud je máte k dispozici. Na základě rozboru obtíží a jejich příčin bude sestaven individualizovaný podpůrný program, jehož cílem je úprava obtíží – zlepšení techniky čtení a následně i porozumění čtenému při práci s textem. Pokud budete mít zájem, můžeme se domluvit na následných konzultacích v měsíčních intervalech 30 – 60 minut. Neposkytuji doučování, ale hloubkové a komplexní řešení Vašich problémů se čtením. Péči nabízím nejen studentům i dospělým, u kterých byly v minulosti diagnostikovány specifické poruchy učení dyslexie nebo dysortografie, ale i studentům nebo dospělým, kteří měli obtíže se čtením, psaním a doposud tyto obtíže vnímají jako limitující a chtějí s tím“ něco udělat“. Cílem je vždy dosažení maxima možného. Je samozřejmé, že důvěrné informace jsou chráněny.

  Co můžete očekávat?

  První setkání

  První setkání trvá zhruba 2 hodiny: rozhovor o daném problému + vlastní diagnostika + rozbor výsledků + návrh podpory + první intervence. Pokud máte k dispozici, přineste si s sebou své nějaké rukou psané texty, zápisky, poznámky. Další konzultace probíhají zhruba v měsíčních intervalech už jen po 30 až 60minutách. Projdeme, co se dařilo, nedařilo; navrhnu a společně vyzkoušíme další postup. Zodpovím dotazy, probereme případné pochybnosti. Nutná je souhra, spolupráce a vzájemná důvěra.

  Z čeho vycházím, co používám

  S využitím svých bohatých praktických zkušeností s prací s klienty s obtížemi ve čtení a psaní vycházím i ze současného vědecky ověřeného fonologického přístupu, kdy příčinou obtíží je oslabení sluchového vnímání a souvisejících funkcí. Zmapuji jednotlivé dovednosti, které jsou zodpovědné za úspěšné čtení a psaní a navrhnu podpůrný program. Ten obsahuje cílené aktivity pro oslabené dovednosti, podporu správné techniky čtení a vychází z individuálních potřeb klienta. Ideálně může být tento program sestaven na míru s využitím online aplikace se zaměřením na podporu čtení.

  Co můžeme společně očekávat?

  Vysvětlím vše potřebné a navrhnu postupy. Ráda bych, aby mí klienti svému problému porozuměli, věděli proč, co a jak děláme, co je cílem aktivit. Vlastní snahou si tak podporu, tedy i počet konzultací, řídíte sami. Dávám k dispozici své vědomosti, zkušenosti. Podmínkou úspěchu je pravidelné (ideálně) každodenní cílené procvičování individuálně sestavených úkolů (10-20 min). Postupně společně přizpůsobujeme výukové postupy. Čím bude spolupráce intenzivnější, tím dříve se projeví úspěchy, samozřejmě v závislosti na individuálních možnostech. Při závažných formách dyslexie lze očekávat spíše úpravu techniky čtení, aby se minimalizoval vliv specifické poruchy učení. Naši spolupráci budeme postupně rozvolňovat, až mou podporu nebudete potřebovat. Vše potřebné pro své zlepšení ve čtení budete znát.

  Náprava čtení