• Studenti a dospělí

  Podpora početních představ a dovedností

  Čísla na hromadě

  Projevy: Základní početní dovednosti Vás limitují svou pomalostí ve studiu nebo v životě.

  Po provedení cílené diagnostiky Vašich početních dovedností a rozhovoru si vyjasníme problém a souvislosti. Navrhnu vám postup, jak obtíže upravit. Pro vhodné a efektivní zacílení péče je přínosné poskytnout informace i z dalších odborných pracovišť (logopeda, PPP, školy, psychiatra, psychologa, foniatra, neurologa apod.), pokud je máte k dispozici. Neposkytuji doučování, ale hloubkové a komplexní řešení Vašich problémů s numerikou. Bez početních základů nelze zvládat učivo dalších ročníků efektivně, s porozuměním a dlouhodobě. Na základě rozboru obtíží a jejich příčin bude sestaven individualizovaný podpůrný program, jehož cílem je úprava obtíží - navození představy a později i automatizace číselné řady, desítkové soustavy, početních operací sčítání, odčítání, násobení a dělení včetně jejich aplikací (slovních úloh). Nabízím efektivní cestu – výukovou metodu, při které je však podmínkou úspěchu každodenní provádění doporučovaných cvičení. Budete potřebovat podporu dalšího dospělého „trenéra“, který bude zasvěcen do podstaty programu a jednotlivých cvičení. Následují pravidelné konzultace 50-60 minutové v měsíčních intervalech. Péči nabízím studentům i dospělým, u kterých byly v minulosti diagnostikovány specifické poruchy učení jako dyskalkulie, ale i studentům nebo dospělým, kteří měli obtíže s počítáním a doposud tyto obtíže vnímají jako limitující a chtějí s tím “něco udělat“. Cílem je vždy dosažení maxima možného. Je samozřejmé, že důvěrné informace jsou chráněny.

  Co můžete očekávat?

  První setkání

  První setkání trvá zhruba 2 až 3 hodiny: rozhovor o daném problému + vlastní diagnostika + rozbor výsledků + návrh podpory + první intervence. Další konzultace probíhají v měsíčních intervalech už jen po 50-60minutách. Projdeme, co se dařilo, nedařilo; navrhnu a společně vyzkoušíme další postup. Zodpovím dotazy, probereme případné pochybnosti. Při řešení problémů s počítáním by byla vhodná přítomnost toho, kdo s Vámi spolupracuje - cvičí. Nutná je souhra a spolupráce nás všech.

  Z čeho vycházím, co používám

  S využitím svých bohatých praktických zkušeností s prací s klienty s obtížemi v matematice (odhadem 800 klientů), jejich rodiči a studia využívám Systematický, Multisenzoriální a Strukturovaný přístup (zkráceně metodu S-M-S) na podporu rozvoje číselných představ, porozumění desítkové soustavě, početním operacím sčítání, odčítání, násobení a dělení. Cílem je samozřejmě jejich použití v reálném světě, tedy porozumění slovním úlohám. Při práci využívám dřevěné hranoly, schematické sítě s uspořádáním čísel, ovšem bez jejich číselného vyjádření. Díky tomuto si pak klient časem vytváří strukturovanou mentální představu čísel. Cílem je automatizace představ a jejich následné pohotové používání podle možností klienta.

  Co můžeme společně očekávat?

  Vysvětlím vše potřebné a navrhnu postupy. Ráda bych, aby mí klienti svému problému porozuměli, věděli proč, co a jak děláme, co je cílem aktivit. Vlastní snahou si tak podporu, tedy i počet konzultací, řídíte sami. Dávám k dispozici své vědomosti, zkušenosti i materiály. Podmínkou úspěchu je pravidelné (ideálně) každodenní cílené procvičování individuálně sestavených úkolů (15 min). Postupně společně přizpůsobujeme výukové postupy. Čím bude spolupráce intenzivnější, tím dříve se projeví úspěchy, samozřejmě v závislosti na individuálních možnostech. Porozumění desítkové soustavě a jistota v užívání početních operací je nejen nezbytné pro pochopení navazujícího učiva, ale i odrazovým můstkem do vyšších pater matematiky potřebných pro běžný život. Cílem je dosažení maxima možného.

  Náprava